Formes de pagament i devolucions

El client podrà abonar l’import de la comanda optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d’indicar la vostra elecció:

Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix, les dades sobre la targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor d’AYURLAB SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers del seu targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.
Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir l’anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’han de fer com més aviat millor. Això no obstant, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant AYURLAB SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

Execució de la comanda

AYURLAB SL es compromet a lliurar la comanda en un període de 3-5 dies laborals, a partir de l’endemà de la comanda.

La disponibilitat dels productes oferts per AYURLAB SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que AYURLAB SL actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment. En cas de no execució per indisponibilitat, AYURLAB SL en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client mitjançant un correu electrònic. El període daquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. AYURLAB SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per AYURLAB SL dins aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.

Dret de desistiment

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

La devolució

El client haurà de tornar o lliurar directament el producte a AYURLAB SL, a l’adreça CARRER SALUT, 1 08960, SANT JUST DESVERN (BARCELONA), sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client s’ha de fer utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

AYURLAB SL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons quina condició es compleixi primer.

Devolució del producte defectuós

En el cas que el producte no estigui en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a AYURLAB SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.
AYURLAB SL es compromet a assumir el cost de la devolució ia restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client vol presentar una reclamació, l’establiment d’AYURLAB SL està situat a CARRER SALUT, 1 08960, SANT JUST DESVERN (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic: info@ayur-lab.com.

Jurisdicció

Així mateix, AYURLAB SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. AYURLAB SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.